سفارش تبلیغ
صبا
یک قدم تا ظهور
جمعه 90 تیر 3 :: 4:39 عصر ::  نویسنده : منتظر روشنی(س .ن)

قران

    آیات متعددى در قرآن کریم وارد شده که پیشوایان دینى آن ها را به وجود مقدس حضرت مهدى (ع) وظهور مبارک آن حضرت تفسیر وتأویل کرده اند . برخى کتب، نزدیک به یکصد و چهل آیه از قرآن کریم را به استناد احادیث فریقین، بر امام مهدى (ع) تطبیق کرد ه اند. ما در این جا تعدادى از آیات مهدوى قرآن را مى آوریم:

 . سوره بقره

- آیه 2 و 3: هدی للمتقین الذین یومنون بالغیب

امام صادق (ع) در تفسیر این آیه فرمودند: متقین، شیعیان على بن ابى طالب هستند وغیب، حجت غایب است. 

- آیه 124: وَ إذِ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن ؟ یعنى: هنگامى که حضرت ابراهیم را پروردگارش به وسیله کلماتى آزمود، پس آن ها را به انجام رسانید.

راوى مى گوید: درباره این آیه مبارکه از امام صادق (ع) پرسش کردم، حضرت فرمود: این همان کلماتى است که حضرت آدم (ع) از پروردگار خود دریافت نمود. پس توسط آن کلمات به پیشگاه پروردگار توبه کرد و خداوند توبه اش را پذیرفت.

جریان توبه چنین بودکه حضرت آدم (ع) عرض کرد: اى خداى من از تو مى خواهم که به واسطه محمد وعلى وفاطمه وحسن وحسین (ع) توبه مرا بپذیرى پس خداوند توبه او را پذیرفت که او بسیار توبه پذیر و مهربان است ".

راوى مى گوید: پرسیدم مقصود از "فا تمهن " در آیه چیست حضرت فرمود: )مقصود این است که خداوند آن ها را تا قائم مهدى (ع) به اتمام رسانید ودوازده امام (ع) راکه نه تن آنان از فرزندان حسین (ع) مى باشند، براى او بیان فرمود

- آیه 155:و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ... یعنى: ما شما را به چیزهایى از قبیل ترس وگرسنگى وکاستى در اموال وجان ها و محصولات مى آزماییم، و مژده بده به آن ها کهشکیبا وثابت قدم هستند. امام صادق (ع) در تفسیر این آیه فرمود: "پیش از آمدن قائم (ع) علامت هایى براى امتحان مؤمنین خواهد بود" عرض کردم آن علامت ها چیست؟ فرمود:بیمارى هاى گوناگون که سبب ترس و دلهره است وبالا رفتن نرخ ها که سبب گرسنگى است وکاهش در اموال و جان ها که قحطى ومرگ ومیر فراوان است ونقص در محصولات که به نیامدن باران است. پس در آن موقع به آن هاکه در عقیده به ما ثابت مى مانند، مژده بده " آن گاه فرمود: "این تأویل آیه است وهیچ کس جز آن هاکه راسخ در علم اند، تأویل آن را نمى دانند وماییم راسخان در علم "

. سوره آل عمران

- آیه83 افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات ...؟ یعنى: آیا جز دین خدا را مى جویند؟ با آن که آن چه در آسمان ها وزمین است، خواه وناخواه تسلیم او هستند و به سوى او بازگردانیده مى شوند 0

امام کاظم (ع) فرمود: "این آیه درباره حضرت قائم (ع) نازل شده است. هنگامى که ظاهر شود، آیین مقدس اسلام را درشرق و غرب جهان، به یهود ونصارى و صائبان وملحدان و مرتدان وکافران عرضه مى دارد... 

. سوره نساء

- آیه 159: وان من اهل الکتاب الا لیومنن به قبل موته و.... یعنى: وهیچ یک از اهل کتاب نیست جز این که پیش از مرگ، به او ایمان مى آورد 0 درباره ضمیر "مَوتهِ " دو احتمال است؟ یکى این که به اهل کتاب برگردد ودیگر این که به حضرت عیسى (ع). بنابر احتمال اول، معناى آیه شریفه این است که "احدى از اهل کتاب نیست جز این که پیش از مرگ، به حضرت عیسى (ع) ایمان آورد" و بنابر احتمال دوم، معناى آیه چنین خواهد بود احدى از اهل کتاب نیست جز این که پیش از مرگ) حضرت عیسى (ع) به او ایمان خواهد آورد. " برخى از مفسران اهل سنت که احتمال اول را برگزیده ا ند ناچار شده اند که توجیهات عجیبى را در مورد آیه شریفه ملتزم شوند، ولى بنا بر احتمال دوم، معناى آیه بسیار روشن است . چون طبق عقیده قطعى مسلمانان، حضرت عیسى (ع) هنوز زنده است وپس از ظهور حضرت بقیة الله او نیز از آسمان نازل شده واز یاران واصحاب آن حضرت خواهد بود وچون به حضرتش اقتدا مى نماید، نصارى نیز به جهت اقتداى حضرت عیسى (ع) به حضرت صاحب الامر(ع) در نماز، به آن حضرت ایمان مى آورند ویهود نیز به حضرت مهدى (ع) مى گروند 0

. سوره انفال

- آیه 39: "وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ....؟ باکافران بجنگید تا فتنه اى باقى نماند .

امام محمد باقر(ع) فرمود: "تأویل این آیه هنوز نیامده است 0.. و این در زمان قیام قائم ما خواهد بود . سوره توبه

- آیه 33: وهو الذی ارسل رسوله بالهدی ... او خداوندى است که پیامبرش را با هدایت ودینى حق فرستاد تا آن را بر تمام ادیان پیروز گرداند، اگر چه مشرکان ناخشنود باشند. امام باقر(ع) فرمود: "این آیه مبارکه به هنگام خروج مهدى آل محمد(ع) تحقق مى یابد" 

. سوره هود

- آیه86 بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین ،؟ یکتا بازمانده خدا براى شما بهتر است، آگر مؤمن هستید. امام باقر(ع) در تأویل این آیه شریفه مى فرماید: "هنگامى که مهدى ظاهر شود... اولین سخنى که بر زبان مبارکش جارى مى شود این آیه شریفه است "

. سوره ابراهیم

- آیه 5: ولقد ارسلنا موسی بایاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور و ذکرهم بایام الله .....،؟ همانا ما موسى را با آیات خود فرستادیم، که قوم خود را از تاریکى ها به سوى نور بیرون بیاور، و روزهاى خدا "ایام الله را به آن ها یاد آورى کن از امام باقر(ع) روایت است که فرمودند: روزهاى خداوند سه روز است: روز قیام قائم (ع)، روز رجعت و روز قیامت

. سوره حجر

- آیه 36- 38: قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون , قال فانک من المنتظرین الی یوم الوقت المغلوم ،، امام رضا(ع) فرمود: "وقتِ معلوم، روز قیام قائم ماست.

. سوره اسراء

- آیه 33 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا .... ،. امام باقر(ع) فرمود: "حسین (ع) مظلوم کشته شد وما اولیاء وارث خون او هستیم، وقائم ما به خون خواهى حسین (ع) قیام خواهد کرد 

امام صادق (ع) نیز فرمود: منصور، قائم آل محمد (ع) است و چون ظهور نماید، اقدام به خون خواهى حسین (ع) مى کند.

. سوره مریم

- آیه 75: حتی اذا راوا ما یوعدون اما العذاب واما الساعة ...."،؟ یعنى: تا وقتى آن جه به آنان وعده داده مى شود: یا عذاب یا قیامت را ببینند 0 امام صادق (ع) فرمودند: منظور از ساعة، قیام قائم است.

. سوره قصص

- آیه 5: ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ...،، وما اراده کرده ایم بر آنان که در روى زمین به ضعف کشیده شده اند، منت نهاده آن ها را پیشوایان ووارثان زمین قرار دهیم 0 امام باقر وامام صادق (ع) فرمودند: این آیه مبارکه مخصوص صاحب الامرى است که در آخر الزمان ظاهر مى شود.00

. سوره سجده

- آیه 29: قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانهم ......،؟ بگو اى پیامبر روزپیروزى، دیگر ایمان آوردن براى کافران سودى ندارد.

امام جعفر صادق (ع) فرمود: یوم الفتح، روزى است که دنیا به دست قائم (ع) فتح مى شود 0..

. سوره فتح

- آیه 28:لیظهره علی الدین کله و کفی بالله شهیدا ، امام صادق (ع) در تفسیر این آیه شریفه فرمودند: این آیه در حق قائم اهل محمد(ع) نازل شده است... " 

ناگفته نماند، آیاتى که به وجود مقدس) مهدى موعود(ع) وظهور مبارک آن حضرت تأویل شده است فراوان است. کسانى که طالب تفاصیل بیشترى هستند مى توانند به کتاب هاى بحارالانوارج 51"، "الزام الناصب "، "موعود قرآن وکتب تفاسیر مراجعه فرمایند.

 

 
موضوع مطلب :

درباره وبلاگ

راه رسیدن به حضرت، یاد دائم آن بزرگوار است، یاد دائم و عدم غفلت لحظه‎اى از آن حضرت، آدمى را به محضر آن حضرت مى‎رساند. یاد دائم حضرت، کار مشکلى نیست حتى از تنفس فیزیکى بدن نیز آسان‎تر است. ... ولى همت مى‎خواهد... *_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_* تو گفتی که گنهکاران با شفاعت رسول آمرزیده می شوند ما عقب ماندگان از عصر ظهور پیامبر چه کنیم اگر مصطفای جاودانه تاریخ برایمان دست استغفار بر نیاورد؟
پیوندها
آمار وبلاگ
بازدید امروز: 28
بازدید دیروز: 88
کل بازدیدها: 386118